FPT
Canvia la paraula de pas

Introduïu l'usuari , la vostra paraula de pas actual, introduïu-ne una de nova i torneu a introduir-la per confirmar-la.

Usuari:
Paraula de pas anterior:
Repeteixi la contrasenya nova:
Les paraules de pas han de complir els requisits mínims següents:

    ° No han de contenir parts significatives del nom de l'usuari o nom complet.
    ° Tenir vuit caràcters de longitud, com a mínim i catorze com a màxim.

Estar composta per caràcters de les següents categories:

    ° Lletres majúscules, de la A a la Z
    ° Lletres minúscules, de la a a la z
    ° Dígits del 0 a 9